Thông báo

Thông báo về việc triển khai đề xuất đặt hàng nhiệm vụ Khoa học và công nghệ cấp Quốc gia/ cấp Bộ
28/04/2021

Phòng NCKH-CN thông báo triển khai nội dung các Công văn:  

  • Số 421/K2ĐT-KHCN v/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2022 (biểu mẫu và phụ lục đính kèm công văn), phiếu đề xuất và Quyết định 5 chương trình nghiên cứu khoa học của Bộ Y Tế giai đoạn 2020-2025
  • Số 525/ĐHYD-NCKH ngày 20/4/2021 phối hợp Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch KH&CN năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021.

Thời gian gửi Đề xuất về Phòng NCKH-CN trước 16h ngày 10/5/2021 và gửi Báo cáo theo yêu cầu trong phần A của công văn  Số 421/K2ĐT-KHCN trước ngày 15/5/2021.

Thông tin chi tiết và biểu mẫu đính kèm: TẢI VỀ