Giới thiệu

Đơn vị Đảm bảo chất lượng

I. CHỨC NĂNG

 1. Tham mưu và đề xuất cho Ban Chủ nhiệm khoa các giải pháp về Kiểm định chất lượng giáo dục và đảm bảo chất lượng giáo dục tại khoa.
 2. Triển khai và duy trì các hoạt động ĐBCLGD tại khoa

II. NHIỆM VỤ

 1. Thiết kế mô hình ĐBCLGD phù hợp với khoa
 2. Xây dựng kế hoạch hàng năm về hoạt động ĐBCLGD của khoa.
 3. Xây dựng kế hoạch tự đánh giá chất lượng giáo dục hàng năm của khoa.
 4. Thực hiện các công khai theo yêu cầu của KĐCLGD như: chương trình đào tạo, mục tiêu và chuẩn đầu ra, kế hoạch thi cử, công bố điểm, cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên, NCKH…  
 5. Triển khai việc lấy ý kiến phản hồi của: 
  • Người học về chất lượng giảng dạy của giảng viên, của môn học/học phần
  • Người học vừa mới tốt nghiệp về chất lượng đào tạo của nhà trường.
  • Các đơn vị tuyển dụng, các cựu sinh viên, các hội nghề nghiệp về chương trình đào tạo, về chất lượng đào tạo, về việc thực hiện sứ mạng đào tạo, về phương hướng phát triển của khoa và nhà trường…
 6. Phối hợp với Đoàn TNCS và Hội sinh viên để xây dựng cơ chế, tổ chức cho các đơn vị tuyển dụng đến giới thiệu việc làm cho sinh viên các năm cuối.
 7. Định kỳ khảo sát sự phù hợp giữa nội dung với mục tiêu và chuẩn đầu ra của CTĐT đánh giá khách quan mức độ đảm bảo chất lượng đào tạo, từ đó đề xuất các cải tiến về nội dung, về CTĐT,  về tổ chức giảng dạy …cho phù hợp.
 8. Thường xuyên đối chiếu với các tiêu chuẩn của KĐCLGD đại học để phối hợp với các đơn vị duy trì và nâng cao kết quả KĐCLGD.
 9. Thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu của công tác kiểm định chất lượng giáo dục đại học của Bộ GD & ĐT.
 10. Phối hợp với các phòng, ban, triển khai xây dựng các qui trình thao tác chuẩn liên quan đến hoạt động giảng dạy.
 11. Thực hiện các đề tài nghiên cứu về ĐBCLGD, các đề tài về điều tra sinh viên của khoa và liên kết hoạt động ĐBCLGD giữa các khoa và các trường đại học.
 12. Tiến hành các bước chuẩn bị cần thiết để từng bước hòa nhập vào mạng lưới AUN-QA  (ASEAN University Network - Quality Assurance) - Tổ chức liên kết đảm bảo chất lượng các trường đại học Hiệp hội Đông Nam Á - và các tổ chức khác.
 13. Tổ chức các khóa tập huấn về ĐBCLGD
 14. Đơn vị đầu mối giao lưu, hợp tác và báo cáo trong lĩnh vực ĐBCLGD và kiểm định chất lượng giáo dục.
 15. Lưu trữ dữ liệu, thông tin, tài liệu minh chứng liên quan đến kiểm định và tự đánh giá chất lượng giáo dục của khoa

III. LIÊN HỆ

 • Địa chỉ: 217 Hồng Bàng-Phường 11-Quận 5-TP.HCM
 • Văn phòng Khoa: Lầu 12A (Tòa nhà 15 tầng Y Nha)
 • Số điện thoại: 0839526030
 • Email: tathyhongminh@gmail.com
 • Lịch làm việc: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần

IX. QUY TRÌNH

 1. Quy trình hướng dẫn khắc phục, cải tiến và nâng cao chất lượng sau khảo sát các bên liên quan QT.01.CTCL.YHCT
 2. Quy trình hướng dẫn lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về đội ngũ cố vấn học tập QT.02.CVHT.YHCT