Giới thiệu

SỨ MẠNG - TẦM NHÌN - GIÁ TRỊ CỐT LÕI

SỨ MẠNG

Đào tạo nguồn nhân lực y học cổ truyền chất lượng cao; nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao các kỹ thuật trong lĩnh vực Y học vổ truyền kết hợp Y học hiện đại, đóng góp hiệu quả và sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

TẦM NHÌN

Phát triển thành trường chuyên ngành y học cổ truyền hàng đầu Việt Nam, với chương trình giảng dạy và nghiên cứu khoa học về y học cổ truyền kết hợp y học hiện đại ngang tầm các đại học trong khu vực Châu Á - Thái BÌnh Dương.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Chuyên nghiệp - Chất lượng - Năng động - Sáng tạo