Thông báo

Chương trình đào tạo Đại học chi tiết theo khóa hàng năm
20/01/2021

 • Khóa 2020 - 2026:
  • Bác sỹ - Y học cổ truyền năm thứ nhất (Năm học 2020 - 2021): TẢI VỀ
 • Khóa 2019 - 2025:
  • Bác sỹ - Y học cổ truyền năm thứ hai (Năm học 2020 - 2021): TẢI VỀ
  • Bác sỹ - Y học cổ truyền năm thứ nhất (Năm học 2019 - 2020): TẢI VỀ
 • Khóa 2018 - 2024:
  • Bác sỹ - Y học cổ truyền năm thứ ba (Năm học 2020 - 2021): TẢI VỀ
  • Bác sỹ - Y học cổ truyền năm thứ hai (Năm học 2019 - 2020): TẢI VỀ
  • Bác sỹ - Y học cổ truyền năm thứ nhất (Năm học 2018 - 2019): TẢI VỀ
 • Khóa 2017 - 2023:
  • Bác sỹ - Y học cổ truyền năm thứ tư (Năm học 2020 - 2021): TẢI VỀ
  • Bác sỹ - Y học cổ truyền năm thứ ba (Năm học 2019 - 2020): TẢI VỀ
  • Bác sỹ - Y học cổ truyền năm thứ hai (Năm học 2018 - 2019): TẢI VỀ
  • Bác sỹ - Y học cổ truyền năm thứ nhất (Năm học 2017 - 2018): TẢI VỀ
 • Khóa 2016 - 2022:
  • Bác sỹ - Y học cổ truyền năm thứ năm (Năm học 2020 - 2021): TẢI VỀ
  • Bác sỹ - Y học cổ truyền năm thứ tư (Năm học 2019 - 2020): TẢI VỀ
  • Bác sỹ - Y học cổ truyền năm thứ ba (Năm học 2018 - 2019): TẢI VỀ
  • Bác sỹ - Y học cổ truyền năm thứ hai (Năm học 2017 - 2018): TẢI VỀ
  • Bác sỹ - Y học cổ truyền năm thứ nhất (Năm học 2016 - 2017): TẢI VỀ
 • Khóa 2015 - 2021:
  • Bác sỹ - Y học cổ truyền năm thứ sáu (Năm học 2020 - 2021): TẢI VỀ
  • Bác sỹ - Y học cổ truyền năm thứ năm (Năm học 2019 - 2020): TẢI VỀ
  • Bác sỹ - Y học cổ truyền năm thứ tư (Năm học 2018 - 2019): TẢI VỀ
  • Bác sỹ - Y học cổ truyền năm thứ ba (Năm học 2017 - 2018): TẢI VỀ
  • Bác sỹ - Y học cổ truyền năm thứ hai (Năm học 2016 - 2017): TẢI VỀ
  • Bác sỹ - Y học cổ truyền năm thứ nhất (Năm học 2015 - 2016): TẢI VỀ